<noframes id="xh9bx">
<var id="xh9bx"><span id="xh9bx"><th id="xh9bx"></th></span></var>
<progress id="xh9bx"><ruby id="xh9bx"></ruby></progress>
<ins id="xh9bx"><i id="xh9bx"><address id="xh9bx"></address></i></ins>
<ins id="xh9bx"></ins>
<del id="xh9bx"><span id="xh9bx"><ins id="xh9bx"></ins></span></del>
<cite id="xh9bx"><noframes id="xh9bx"><listing id="xh9bx"><del id="xh9bx"></del></listing>
<progress id="xh9bx"><i id="xh9bx"><progress id="xh9bx"></progress></i></progress><cite id="xh9bx"><i id="xh9bx"></i></cite><ins id="xh9bx"></ins>
<cite id="xh9bx"><del id="xh9bx"></del></cite>
千教網
輸入關鍵詞,搜索您要的課件,教案,試題
您的位置: 千教網 >> 語文試題下載 >>(部編版)2019年春三年級下冊語文:看拼音寫詞語練習卷(word版,8頁)

歡迎您到“千教網”下載“(部編版)2019年春三年級下冊語文:看拼音寫詞語練習卷(word版,8頁)”的資源,本文檔是docx格式,無須注冊即可下載,點擊“本地下載”即可下載
(部編版)2019年春三年級下冊語文:看拼音寫詞語練習卷(word版,8頁)
所屬科目:語文    文件類型:docx
類別:試題、練習
上傳日期:2019/8/6  
相關資源:
(部編版)2019年秋三年級語文上全冊生字筆順描紅字帖(pdf般,73頁)

(部編版)2019年秋三年級語文上冊:全冊配套課后作業(58份,有答案,Word版)

(部編版)2019年秋三年級語文上冊:全冊配套課時練(34份,有答案,Word版)

(部編版)2019年秋三年級上冊語文:看拼音寫詞語練習(word版,10頁)

(部編版)2019年秋三年級語文上全冊田字格寫字表(pdf般,21頁)

(部編版)2019年秋語文三年級上冊(寫字表生字組詞)(7頁,word版)

(部編版)三年級語文下冊:基礎知識全面復習(word版,8頁)

(部編版)2019年春三年級下冊語文:全冊配套習作范文(pdf版,13頁)

(部編版)2019年春三年級語文下田字格寫字表(pdf般,15頁)

(部編版)2019年小學三年級語文上冊生字組詞匯總(精排版,15頁)

(部編版)2019年三年級語文(下冊)全冊知識要點匯總(word版,41頁,有答案)

2018年小學三年級上冊語文復習計劃

溫馨提示:本站所有教學資源均是完全免費提供!內容簡介下方即有下載連接!

下載步驟:直接點擊即可下載

注意:1.源文件中的公式,圖片,在下邊的內容預覽中被忽略!(文檔內容預覽在最下方)

    2.下載鏈接在下方,無需注冊直接可下載!

文檔內容預覽:
  

第一單元:
wū hēi jiǎn dāo huó pō chūn rì qīnɡ fēnɡ chuī fú

sǎ luò ɡǎn jí jù lǒnɡ xínɡ chénɡ jiā rù chūn ɡuānɡ

hú miàn ǒu ěr xiān xì diàn xiàn hé huā qīnɡ xiānɡ

ɡǎn jǐn yuán pán huā bàn lián pénɡ pò liè zī shì

yǎn qián huà jiā běn lǐnɡ fǎnɡ fú suí fēnɡ piāo dònɡ

wǔ dǎo tínɡ zhǐ huā ɡū duǒr liǎo bù qǐ

第二單元:
guó wánɡ jiāo ào ào màn qiān xū nuò ruò shén qì

zhù zuǐ wánɡ cháo chén tǔ ɡuānɡ jié měi ɡuān ɡǔ dài

jià zhí dònɡ shǒu chí tánɡ tònɡ kuài jìnɡ zi dào yìnɡ

zháo jí xīn shǎnɡ yún chèn jīnɡ měi bié zhì jī linɡ

huí tóu āi yɑ shī zi jī huì tàn qì

kàn bù qǐ méi jīnɡ dǎ cǎi zào zhǐ shù qīnɡ tónɡ qì

第三單元:
wěi dà wén zì jì lù bǎo cún fānɡ biàn xué wen

qīnɡ biàn chénɡ fànɡ xī hàn dà yuē dōnɡ hàn xī shōu

jīnɡ yàn shù pí pò bù yuán liào qiē duàn jià ɡé

mǎn zú cháo xiǎn bàn dǎo rì běn ōu zhōu shè huì

jìn bù wén huà yǐnɡ xiǎnɡ ā lā bó zhào zhōu qiáo

shí jiànɡ shè jì zhōnɡ jiān qiáo dònɡ hé miàn chuànɡ jǔ

liú shuǐ chōnɡ jī jié shěnɡ ér qiě shuǐ huā ɡè zì

sì hū tǐ xiàn rén mín zhì huì cái ɡàn lì shǐ

shuānɡ lónɡ xì zhū

第四單元:
fēn fānɡ mí rén liú xīn kāi fànɡ yàn lì xiào liǎn

shuì lián xǐnɡ lái xīn rán sū xǐnɡ hán xiào wēn dù

shī dù ɡuānɡ zhào qì wēn chánɡ qī zhǎn shì kūn chónɡ

xiū jiàn zǔ chénɡ shí zhōnɡ mì fēnɡ tīnɡ shuō biàn rèn

nénɡ lì ɡōnɡ lǐ jì hào jī hū zǔ lì huā fěn

jiānɡ jìn bāo kuò qīn yǎn jiǎn chá mí shī zhǔn què

jǐn ɡuǎn yán tú mò shēnɡ jǐnɡ wù què shí jì yì

běn nénɡ zhēnɡ qí dòu yàn wàn shòu jú

第五單元:
mù chǎnɡ lù tiān bèi zi má fán yōu xián yǐ zi

mài lì pào mò chōnɡ xǐ hǎi dài ài shì nán shòu

rù shén chī fàn xínɡ zhuànɡ hú lì dān xīn dīnɡ línɡ

shī wànɡ bēi bāo xiānɡ chánɡ miàn bāo niú nǎi jì xù

fàn cài pái ɡǔ shuǐ zhū zuǐ bɑ mì mì
bīnɡ jī línɡ qiǎo kè lì shuǐ mò huà

第六單元:
chuí liǔ diào ɡān pū tenɡ shān dònɡ xì shuǎ bō dònɡ

lànɡ huā hú lu sōnɡ shù qīnɡ shuǎnɡ sōnɡ zhēn mó ɡu

dà shī biǎo dì dǎn xiǎo zhōnɡ yào ɡū fù lǐ fà

huān yínɡ chóu rén bǎi bù tònɡ kǔ shuānɡ bèi ɡuò nián

yānɡ qiú suī rán tiān fèn shuì yī qīnɡ chú zhǒnɡ lèi

qí zhōnɡ wǎnɡ qiú tòu mínɡ fēn liè xínɡ shì yuán mǎn

fēi yuè yīnɡ ér mù sònɡ xī wànɡ hài rén jīnɡ

第七單元:
qí miào fēi xínɡ chénɡ xiàn biàn huàn yè kōnɡ là zhú

qí jì shēnɡ ɡēn fā yá yòu rén yuán rùn xià rì

chénɡ liánɡ ɡǎn tàn shén qí ɡuānɡ mánɡ jiàn zào fēnɡ lì

dāo jiàn pǔ tōnɡ mó xínɡ cún zài wú qiónɡ nínɡ jìnɡ

ɡuānɡ xiàn qì ɡuān xínɡ jìn wēi xiǎn hǎi shēn pá xínɡ

xiǎo shí ɡōnɡ jī xùn sù hòu tuì lún chuán chánɡ tú

dì qiú shēnɡ wù shí yóu wǎn fàn hú zi xiōnɡ měnɡ

wēi wǔ zhèn jìnɡ fǎn tuī lì tiān rán qì huǒ shāo yún

第八單元:
xìnɡ zi bù liào jiāo huò xiào huà dà fānɡ kuā jiǎnɡ

dào lǐ shí zài tí qián fú wù chèn shān yáo tóu

fù zé mínɡ shēnɡ fànɡ xīn shǒu yì ɡǎn dònɡ lǐ wū

mò fēi lì hài fā dǒu sōnɡ shǒu nián jiāo ɡēn qián

ɡān xīn duì bù qǐ jīn càn càn
關于資源的下載性聲明:千教網本身不提供任何資源的下載服務,也不會保存任何數據在服務器上。所有資源的下載,均源于互聯網抓取。當該資源的原始地址失效時,您可能無法獲取該資源。
關于本站 | 免責聲明 | 廣告聯系 | 網站提交 | 網友留言 | 聯系我們
免费