<noframes id="xh9bx">
<var id="xh9bx"><span id="xh9bx"><th id="xh9bx"></th></span></var>
<progress id="xh9bx"><ruby id="xh9bx"></ruby></progress>
<ins id="xh9bx"><i id="xh9bx"><address id="xh9bx"></address></i></ins>
<ins id="xh9bx"></ins>
<del id="xh9bx"><span id="xh9bx"><ins id="xh9bx"></ins></span></del>
<cite id="xh9bx"><noframes id="xh9bx"><listing id="xh9bx"><del id="xh9bx"></del></listing>
<progress id="xh9bx"><i id="xh9bx"><progress id="xh9bx"></progress></i></progress><cite id="xh9bx"><i id="xh9bx"></i></cite><ins id="xh9bx"></ins>
<cite id="xh9bx"><del id="xh9bx"></del></cite>
千教網
輸入關鍵詞,搜索您要的課件,教案,試題
您的位置: 千教網 >> 語文試題下載 >>(部編版)2019版二年級上冊語文:讀拼音寫詞語全集(word分課版,17頁)

歡迎您到“千教網”下載“(部編版)2019版二年級上冊語文:讀拼音寫詞語全集(word分課版,17頁)”的資源,本文檔是doc格式,無須注冊即可下載,點擊“本地下載”即可下載
(部編版)2019版二年級上冊語文:讀拼音寫詞語全集(word分課版,17頁)
所屬科目:語文    文件類型:doc
類別:試題、練習
上傳日期:2019/7/8  
相關資源:
(部編版)2019年秋二年級語文上全冊生字筆順描紅字帖(pdf般,20頁)

(部編版)語文二年級下冊生字識字表描紅字帖(word版,47頁)

(部編版)二年級語文上冊生字表我會認注音練習簿全冊(word版,8頁)

(部編版)2019年小學二年級語文上冊生字組詞匯總(精排版,16頁)(掃描版)

(部編版)2019年二年級語文(下冊)全冊知識要點匯總(word版,32頁,有答案)

(部編版)2019年二年級語文(下冊)總復習:知識要點匯總(word版,22頁)

部編版二年級語文上冊多音字匯總練習

(蘇教版)2018學年語文二年級下冊:備課參考資料匯集(26份打包,Word版)

2018學年二年級語文下冊識字一檢測題西師大版

2018年部編版小學二年級下冊語文看拼音寫詞語

2018年部編版二年級下冊生字表(注音)-(語文版語文)

2018學年二年級語文下學期第八組學業水平檢測卷新人教版

溫馨提示:本站所有教學資源均是完全免費提供!內容簡介下方即有下載連接!

下載步驟:直接點擊即可下載

注意:1.源文件中的公式,圖片,在下邊的內容預覽中被忽略!(文檔內容預覽在最下方)

    2.下載鏈接在下方,無需注冊直接可下載!

文檔內容預覽:
  
部編版二(上)讀拼音寫詞語全集

第一課 小蝌蚪找媽媽
chí tánɡ nǎo dɑi huī sè wěi bɑ mā mɑ kuài huó

nǎ lǐ lián mánɡ tóu dǐnɡ yǎn jing dù pí hái zi

yǐ jīnɡ yóu lái yóu qù bǔ shí bǎi dònɡ zuǐ bɑ

wū ɡuī yī shɑnɡ hé huā pánɡ biān xuě bái qīnɡ wā

hé yè


第二課 我是什么
tiān kōnɡ wú shù tǐ wēn shuǐ dī bànɡ wǎn huā duǒ

pínɡ chánɡ jiānɡ hé hǎi yánɡ tián dì fā dònɡ ɡōnɡ zuò

wēn hé bānɡ zhù xǔ duō yān mò zhuānɡ jiɑ cāi cɑi


zāi hài hǎo shì pénɡ you


第三課 植物媽媽有辦法
zhǎnɡ dà bàn fǎ rú ɡuǒ ɡào bié sì hǎi wéi jiā

chì bǎnɡ chū fā pí máo zhǔn bèi nà lǐ zhī shí

kǎi jiǎ shān wā lí kāi zǐ xì cū xīn


語文天地一
shǒu tào mào zi dēnɡ shān xié yùn dònɡ kù

dì tú shuǐ hú zhànɡ pénɡ zhǐ nán zhēn

梅 花
朝代: 【 】 作者:【 】
qiánɡ jiǎo shù zhī méi, línɡ hán dú zì kāi。

yáo zhī bú shì xuě, wèi yǒu àn xiānɡ lái。

識字
① 場景歌
hǎi ōu shā tān jūn jiàn fān chuán yú tánɡ chuí liǔ
鷗 灘 艦
xiǎo xī huā yuán shí qiáo duì qí tónɡ hào

hónɡ lǐnɡ jīn huān xiào

② 樹之歌
yánɡ shù rónɡ shù shù yè fēnɡ shù qiū tiān nán fānɡ

sōnɡ bǎi mù mián shuǐ shān huà shí jīn ɡuì bái ɡuǒ

ɡuì huā

③ 拍手歌
dònɡ wù shì jiè xīn qí yún cǎi xiě zì cónɡ lín

shēn chù bǎi línɡ zhú lín xiónɡ māo pénɡ you bǎo hù

dà yàn kǒnɡ què

④ 田家四季歌
sì jì chūn jì chūn fēnɡ mài miáo yuè ɡuānɡ qiū jì

shēn tǐ xīn kǔ dōnɡ jì mián yī dà jiā


語文天地二(日積月累)
yǒu shān jiē tú huà, wú shuǐ bù wén zhānɡ。

yì qí chūn jiǔ lǜ, shí lǐ dào huā xiānɡ。
畦 韭 稻
zhōnɡ hòu chuán jiā jiǔ, shī shū jì shì chánɡ。


第四課 曹沖稱象
dà xiànɡ ɡāo xìnɡ bié rén yì tónɡ zhù zi dào dǐ

chēnɡ ɡǎn lì qi chū lái chuán shēn shí tou dì fɑnɡ

ɡuǒ rán yì lùn wēi xiào


第五課 玲玲的畫
cān jiā dé yì pínɡ jiǎnɡ duān xiánɡ shōu shi shí jiān

nònɡ zānɡ shānɡ xīn bào zhǐ lái bù jí lóu tī

ɡènɡ hǎo zhǐ yào


第六課 一封信
chū ɡuó huí lái bàn nián yuán zhū bǐ kāi xīn tǔ dòu

kōnɡ tiáo yǐ qián hái yǒu tái dēnɡ lěnɡ qīnɡ yánɡ ɡuānɡ

jiān bǎnɡ chónɡ xīn shǎn shǎn fā ɡuānɡ diàn yǐnɡ xiān huā
膀 影

第七課 媽媽睡了
wǔ shuì zì jǐ měi lì míng liàng hónɡ rùn hū xī

wū hēi hàn zhū xiǎng shēng méi mɑo ɡù shi tóu fɑ

chuānɡ wài wēn róu
語文天地三
tán ɡānɡ qín liàn wú dǎo chànɡ jīnɡ xì huà tú huà

niē ní rén xià wéi qí ɡǔn tiě huán dànɡ qiū qiān

huá huá tī bái yún wū yún zhāo xiá wǎn xiá yǔ diǎn

shuānɡ dònɡ xuě huā bīnɡ báo xiǎo xī hé liú hú pō

hǎi yánɡ hán bāo yù fànɡ bǎi huā zhēnɡ yàn

huā hónɡ liǔ lǜ chūn sè mǎn yuán


日積月累
小兒垂釣
朝代【 】 作者 【 】
pénɡ tóu zhì zǐ xué chuí lún,cè zuò méi tái cǎo yìnɡ shēn。

lù rén jiè wèn yáo zhāo shǒu,pà dé yú jīnɡ bù yìnɡ rén。


第八課 古詩兩首
登鸛雀樓
朝代【 】 作者 【 】
bái rì yī shān jìn, huánɡ hé rù hǎi liú。

yù qiónɡ qiān lǐ mù, ɡènɡ shànɡ yì cénɡ lóu。


望廬山瀑布
朝代【 】 作者 【 】
rì zhào xiānɡ lú shēnɡ zǐ yān,yáo kàn pù bù ɡuà qián chuān。

fēi liú zhí xià sān qiān chǐ,yí shì yín hé luò jiǔ tiān。


第九課 黃山奇石
wén mínɡ jǐnɡ sè shén qí nán bù nà xiē shān dǐnɡ

shān fēnɡ yí dònɡ bú dònɡ yún hǎi jù shí qián fānɡ

zhù mínɡ jīn ɡuānɡ shǎn shǎn qí shí qí xínɡ ɡuài zhuànɡ

yán shí mínɡ zi xiù lì


第十課 日月潭
shān qū qún shān huán rào shù mù mào shènɡ

mínɡ shènɡ ɡǔ jì zhōnɡ yānɡ měi lì tiān biān dēnɡ ɡuānɡ

zhōnɡ wǔ zhǎn xiàn xì yǔ fēnɡ ɡuānɡ zhōu wéi qīnɡ xī

jiàn zhù tónɡ huà xǔ xǔ duō duō yóu kè

shān qīnɡ shuǐ xiù


第十一課 葡萄溝
dì fɑnɡ shuǐ ɡuǒ yuè fèn chénɡ shú shān pō mào mì

tī tián zhǎn kāi rè qínɡ lǜ sè dǐ xià

wǔ ɡuānɡ shí sè hào kè chénɡ shì lì yònɡ liú dònɡ

kōnɡ qì shuǐ fèn fēi chánɡ yǒu mínɡ


語文天地四
我的發現(照樣子,填一填)
白色——雪白、米白、奶白
紅色——
綠色——
黃色——
日積月累
ɡuì lín shān shuǐ jiǎ tiān xià。

shànɡ yǒu tiān tánɡ, xià yóu sū hánɡ。

wǔ yuè ɡuī lái bú kàn shān,huánɡ shān ɡuī lái bú kàn yuè。


第十二課 坐井觀天
zuò jǐnɡ ɡuān tiān jǐnɡ yán huí dá kǒu kě dà huà

jǐnɡ kǒu wú biān wú jì nònɡ cuò

第十三課 寒號鳥
shān jiǎo dànɡ zuò xún zhǎo hé biān qínɡ lǎnɡ kū cǎo

chū qù qínɡ tiān zhènɡ hǎo qīnɡ zǎo xiàn zài jiānɡ lái

quàn ɡào nuǎn huo hán fēnɡ nán ɡuò dé ɡuò qiě ɡuò

là yuè chónɡ fù dà xuě fēn fēi hū huàn


第十四課 我要的是葫蘆
cónɡ qián xì chánɡ lǜ yè xuě bái yá chónɡ kě ài

měi tiān zì yán zì yǔ nán ɡuā lín jū qí ɡuài

語文天地五(字詞句運用)
bù yán bù yǔ zhī yán piàn yǔ sān yán liǎnɡ yǔ

qiān yán wàn yǔ háo yán zhuànɡ yǔ shǎo yán ɡuǎ yǔ

zì yán zì yǔ tián yán mì yǔ

照樣子連一連
山 鋒 愛 幕 吵 飯
蜜 峰 掃 墓 抄 鬧
刀 蜂 開 慕 炒 寫

日積月累
江雪
朝代【 】 作者【 】
qiān shān niǎo fēi jué, wàn jìnɡ rén zōnɡ miè。

ɡū zhōu suō lì wēnɡ, dú diào hán jiānɡ xuě。


第十五課 大禹治水
hónɡ shuǐ jīnɡ chánɡ dào chù bǎi xìnɡ shēnɡ huó zāi nàn

wú shù bì xū dānɡ shí jiā xiānɡ lù ɡuò kě shì

rèn wéi cǎi yònɡ jì xù nónɡ mín qiān qiān wàn wàn

hé dào tǔ dì nónɡ yè shēnɡ chǎn ān jū lè yè

第十六課 朱德的扁擔
biǎn dɑn tónɡ zhì dài lǐnɡ duì wu hónɡ jūn chánɡ chánɡ

dí rén zú ɡòu ɡǒnɡ ɡù lái huí zhàn shì bái tiān

wǎn shɑnɡ zěn yànɡ liánɡ shi yán jiū xīn ténɡ jìnɡ ài

cǎo xié


第十七課 難忘的潑水節
nán wànɡ pō shuǐ jié huǒ hónɡ yì nián yí dù yīn wèi

sì miàn bā fānɡ lónɡ chuán huā pào huān hū rén qún

huān yínɡ huān lè zhù fú chánɡ shòu qīnɡ shuǐ


語文天地六(照樣子,寫一寫)
巴 -- 把 、 吧 、 爸 、 笆 、 疤
包 --
方 --
青 --
馬 --

日積月累
yǒu zhì zhě shì jìnɡ chénɡ。 《 hòu hàn shū 》

zhì dānɡ cún ɡāo yuǎn。 《chénɡ wài shēnɡ shū》

yǒu zhì bú zài nián ɡāo。 《chuán jiā bǎo》


第十八課 古詩兩首
夜宿山寺
朝代【 】 作者【 】
wēi lóu ɡāo bǎi chǐ, shǒu kě zhāi xīnɡ chén。

bù ɡǎn ɡāo shēnɡ yǔ, kǒnɡ jīnɡ tiān shànɡ rén。

敕勒歌
北朝民歌
chì lè chuān,yīn shān xià,tiān sì qiónɡ lú,lónɡ ɡài sì yě。

tiān cānɡ cānɡ,yě mánɡ mánɡ,fēnɡ chuī cǎo dī xiàn niú yánɡ。


第十九課 霧在哪里
yú shì wú lùn wán pí hǎi shuǐ chuán zhī yuǎn fānɡ

lián tónɡ àn biān hǎi àn tónɡ shí fánɡ wū xínɡ rén

sì zhōu yí qiè bù jiǔ chū xiàn sàn bù


第二十課 雪孩子
chū mén qǐ lái kònɡ dì chànɡ ɡē huí jiā wū zi

ɡǎn kuài pánɡ biān huǒ xīnɡ hún shēn shuǐ qì bái yún

yǐ jīnɡ pū miè lián mánɡ


語文天地七
hǎi tān yē shù bèi ké shā mò hú yánɡ luò tuó

ɡāo yuán xuě lián jùn mǎ xuán yá qīnɡ sōnɡ xiónɡ yīnɡ

yún kāi wù sàn wēi fēnɡ xí xí bīnɡ tiān xuě dì

fēnɡ yǔ jiāo jiā yún wù liáo rào hán fēnɡ cì ɡǔ
霧 繚
é máo dà xuě diàn shǎn léi mínɡ

日積月累
數九歌
yì jiǔ èr jiǔ bù chū shǒu,sān jiǔ sì jiǔ bīnɡ shànɡ zǒu,

wú jiǔ liù jiǔ,yán hé kàn liǔ,

qī jiǔ hé kāi, bā jiǔ yàn lái,

jiǔ jiǔ jiā yǐ jiǔ,ɡēnɡ niú biàn dì zǒu。


第二十一課 狐假虎威
sēn lín xún zhǎo sōnɡ kāi wēi fēnɡ shí wù zhuǎ zi

shén qì huó xiàn wǎnɡ chánɡ shēn hòu xìn yǐ wéi zhēn

bàn xìn bàn yí dōnɡ zhānɡ xī wànɡ nà mèn shòu piàn


第二十二課 狐貍分奶酪
hú li ɡē ɡe kāi shǐ zhè shí zhī dào ɡuò lái

zǐ xì ɡōnɡ pínɡ bānɡ mánɡ fānɡ biàn zhěnɡ ɡè zěn me


第二十三課 紙船和風箏
shān dǐnɡ mén kǒu shān jiǎo fēnɡ zhenɡ yuàn yì zhǐ chuán

piāo liú sōnɡ ɡuǒ zhǐ tiáo shù zhī shànɡ miɑn kuài lè

nán ɡuò wū dǐnɡ lián mánɡ hé hǎo ɡāo xìnɡ měi lì


第二十四課 風娃娃
bānɡ zhù kě ài tián yě duàn duàn xù xù fēnɡ chē

fēi kuài bēn pǎo jí mánɡ yānɡ miáo biǎo shì

yáo yáo bǎi bǎi lì qi ɡuánɡ chǎnɡ shānɡ xīn lù biān

wú yǐnɡ wú zōnɡ wěi qu zé ɡuài rénɡ rán hán fēnɡ

liánɡ fēnɡ nuǎn fēnɡ kuánɡ fēnɡ tái fēnɡ bào fēnɡ

hé fēnɡ xì yǔ fēnɡ hé rì lì fēnɡ pínɡ lànɡ jìnɡ

fēnɡ tiáo yǔ shùn


語文天地八(日積月累)…………………………
余下內容暫不顯示,請下載查看完整內容
關于資源的下載性聲明:千教網本身不提供任何資源的下載服務,也不會保存任何數據在服務器上。所有資源的下載,均源于互聯網抓取。當該資源的原始地址失效時,您可能無法獲取該資源。
關于本站 | 免責聲明 | 廣告聯系 | 網站提交 | 網友留言 | 聯系我們
免费